rejestracja domen
Informacje o domenach

Regulamin

[Głosów:1    Średnia:5/5]

REGULAMIN REJESTRACJI/WYNAJMU I UTRZYMANIA DOMEN
§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Usługodawcą jest PTB SEBRUK Seweryn Szast, zwany dalej w regulaminie „SEBRUK”.
2. SEBRUK rejestruje i wynajmuje domeny.
3. Domena to unikalny ciąg znaków alfanumerycznych dostępnych do rejestracji/wynajmu, składający się z nazwy oraz rozszerzenia.
4. Rejestracja domeny to umieszczenie nazwy domeny wraz z odpowiadającymi jej adresami serwerów nazw w pliku strefy odpowiadającym nazwie rejestrowanej domeny, na głównym serwerze nazw tej strefy.
8. Abonentem w rozumieniu regulaminu jest podmiot, który złożył wniosek o rejestrację/wynajem domeny.
9. Abonentem może być osoba fizyczna wykonująca działalność gospodarczą lub indywidualny przedsiębiorca lub przedsiębiorstwo prywatne osoby fizycznej lub konsument czyli osoba fizyczna korzystająca z usługi w celu niezwiązanym bezpośrednio z prowadzoną przez siebie działalnością gospodarczą lub zawodową.
10. Faktura pro forma: dokument wystawiany przez SEBRUK przed dokonaniem płatności, a stanowiący podstawę jej dokonania.
11. Opłata abonamentowa: uiszczana z góry przez Abonenta opłata za rejestrację/wynajem domeny lub jej utrzymanie za określony okres abonamentowy.
12. Okres abonamentowy: okres utrzymania domeny na rzecz Abonenta, wynoszący zazwyczaj jeden rok.
13. Abonent może zgłosić do rejestracji domen jedynie taką nazwę, do której ma prawo. SEBRUK nie dokonuje badania czy rejestrując/wynajmując domenę Abonent narusza prawa osób trzecich lub jakiekolwiek przepisy prawa. Rejestracja/wynajem domeny nie oznacza przyznania Abonentowi jakichkolwiek praw związanych z nazwą Domeny, poza wynikającymi wyraźnie z regulaminu, ani uznania, że oferta lub rejestracja/wynajem domeny nie narusza praw osób trzecich.
14. SEBRUK nie ponosi odpowiedzialności za rejestrację nazwy domeny, do której mają prawo osoby trzecie. SEBRUK zastrzega sobie prawo usunięcia domeny na wniosek uprawnionego do nazwy podmiotu na podstawie orzeczenia odpowiedniego organu państwa.
15.SEBRUK nie ponosi odpowiedzialności za konieczność zmiany nazwy wynikającej ze zmiany przepisów prawa regulujących zasady rejestracji domen.
16. SEBRUK nie ponosi żadnej odpowiedzialności finansowej za straty, jakie poniósł Abonent na skutek rejestracji domeny, lub jej utraty.

§ 2 REJESTRACJA/WYNAJEM DOMENY
1. Do rejestracji/wynajmu domeny wymagane jest:
a) wypełnienie i przesłanie przez stronę internetową wniosku o rejestrację i utrzymanie domeny (nazywany dalej „Wnioskiem”)
b) opłacenie domeny – zapłata opłaty abonamentowej – zgodnie z cennikiem umieszczonym na stronie internetowej SEBRUK na podstawie wystawionej faktury pro forma.
2. Przez złożeniu wniosku o rejestrację/wynajem i utrzymanie domeny Abonent zapewnia, że dane w nim zawarte są prawidłowe, a złożenie wniosku i rejestracja/wynajem domeny nie powoduje naruszenia praw osób trzecich lub przepisów prawa.
3. Termin płatności faktury pro forma wynosi 7 dni. Na ten okres rezerwowana jest domena zgodnie z danymi podanymi we wniosku. Po upływie tego okresu, w razie braku płatności, rezerwacja jest zwalniana.
4. Rejestracja/wynajem domeny następuje z chwilą dokonania wpłaty na konto SEBRUK.
5. Domena zostanie zarejestrowana najpóźniej następnego dnia roboczego po uznaniu rachunku SEBRUK.
6. Odmowa rejestracji/wynajmu domeny ma miejsce w następujących przypadkach:
a) dana domena jest już zarejestrowana na inną osobę trzecią, jest zablokowana albo jest w trakcie rejestracji na rzecz takiej osoby,
b) nazwa domeny ma nieprawidłowa składnię,
c) nazwa domeny zawiera słowa powszechnie uważane za obraźliwe
d) podanie we wniosku niepełnych danych.
7. SEBRUK może zażądać od wnioskodawcy dostarczenia dokumentów dotyczących danych zawartych we wniosku niezbędnych do rejestracji domeny. Niedoręczenie ich w wyznaczonym terminie, może stanowić podstawę odmowy rejestracji lub utrzymania domeny.
8. Jeśli domenę wynajmuje/rejestruje Abonent będący konsumentem, ma on prawo odstąpić od rejestracji/wynajmu w ciągu 14 dni od jej zawarcia. Informację o chęci odstąpienia, należy przesłać na piśmie do siedziby SEBRUK (PTB SEBRUK Seweryn Szast, ul. Modrzewiowa 44, Lublin 20-138).

§ 3 OPŁATY
1. Wysokość opłat określona w cenniku umieszczonym na stronie internetowej SEBRUK.
2. Okres abonamentowy wynosi jeden rok.
3. Opłatę należy uiścić na konto SEBRUK wskazane w fakturze pro forma.
4. Wszystkie opłaty są niepodzielne i nie podlegają zwrotowi ani w całości ani w części.
5. W razie odstąpienia od wynajmu/rejestracji przez konsumenta w sytuacji opisanej w § 2 pkt. 8, opłata abonamentowa podlega zwrotowi w całości.
6. W sytuacji opisanej w § 2 pkt 10, konsumentowi jest zwracana opłata abonamentowa proporcjonalna do okresu niewykorzystanego świadczenia w danym okresie abonamentowym.
7. Abonent jest zobowiązany wnieść opłatę abonamentową za następny okres abonamentowy najpóźniej w ostatnim dniu poprzedniego okresu abonamentowego. Dniem wniesienia opłaty jest dzień uznania rachunku SEBRUK.
8. Zmiana cennika usług nie ma wpływu na rejestracje/wynajmy opłacone przed dokonaniem zmiany do końca danego okresu abonamentowego. Brak wniesienia opłaty na nowy okres abonamentowy zgodnie z pkt. 7, oznaczać będzie wolę zaprzestania rejestracji/wynajmu domeny z ostatnim dniem okresu abonamentowego. W takim przypadku domena przechodzi w stan wygaszenia (na 30 dni). Przywrócenie domeny ze stanu wygaszenia to koszt 100 zł netto (+ aktualna opłata za rejestrację na kolejny rok).

§ 4 OBOWIĄZKI ABONENTA
1. Abonent ma obowiązek informować SEBRUK o wszelkich zmianach, które mogą mieć wpływ na rejestrację/wynajem domeny, w szczególności zmianach adresowych, zmianach adresu poczty elektronicznej.
2. Abonent ma obowiązek podać prawdziwe dane w procesie rejestracji/wynajmu domeny.
3. Abonent ma obowiązek korzystać z usługi w sposób nienaruszający prawa czy dobrych obyczajów.
4. W przypadku uzyskania przez SEBRUK wiarygodnej informacji o działaniach Abonenta związanych z usługą, a naruszających obowiązek określony w pkt. 3, SEBRUK ma prawo zablokować korzystanie z usługi.

§ 5 ODPOWIEDZIALNOŚĆ
SEBRUK odpowiada wobec Abonenta za szkody, będące następstwem niewykonania lub nienależytego wykonania usługi.

§ 6 POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE
1. Reklamacja Klienta w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem usług winna zostać przesłana SEBRUK w formie pisemnej na adres Biura PTB SEBRUK Seweryn Szast, ul. Modrzewiowa 44, 20-138 Lublin i określać:
a) dane Klienta umożliwiające kontakt z nim,
b) rodzaj usługi, której dotyczy,
c) zarzuty Klienta,
d) okoliczności uzasadniające reklamację,
e) ewentualny żądany sposób usunięcia zarzucanego naruszenia.
2. SEBRUK obowiązany jest udzielić pisemnej odpowiedzi na reklamację, w terminie 7 dni od daty jej otrzymania, wskazując, czy uznaje reklamację oraz w jaki sposób zamierza ją załatwić lub informując o braku podstaw do uznania reklamacji wraz z uzasadnieniem swojego stanowiska.

§ 7 POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. W przypadku usług świadczonych drogą elektroniczną zastosowanie ma prawo polskie. Strony zobowiązane są do przestrzegania aktualnie obowiązującego w Polsce prawa.
2. Wszelkie spory pomiędzy Klientem a SEBRUK, którym nie uda się zapobiec w drodze postępowania reklamacyjnego, rozstrzygane będą przez sąd powszechny.

Wynajem domen
Rejestracja domen